odpowiedzi na pytania do SIWZ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę i dozór mienia w budynku Teatru  im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39” – numer postępowania RI.261.6.2018.

 1. Zgodnie z zapisami umowy:

„Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczeniowy oraz 14-sto dniowy termin płatności liczony od daty otrzymania faktury.”

wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczeniowy oraz 14-sto dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia  faktury.”

(jest to wymóg ustawowy, aby wystawiać fakturę, w której podana będzie data płatności)

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w §4 pkt 2 umowy:  „Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczeniowy oraz 14-sto dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia  faktury.”

 

 1. Wnosimy o zmianę zapisu :

„Umowa zawarta na okres powyżej 12 miesięcy może być modyfikowana zgodnie z  art.142  ust. 5 Pzp.” zobowiązując Zamawiającego do obligatoryjnej zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 142 ust.5 pzp.

Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy winna zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie odnosić się zarówno do wzrostu kosztów opłacania składek ZUS zarówno pracodawcy jak i pracownika, które  finansowane są w całości przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający formułując zapis w § 4 ust 3  Umowy  „Umowa zawarta na okres powyżej 12 miesięcy może być modyfikowana zgodnie z  art.142  ust. 5 Pzp” przewidział stosowanie Art. 142 ust.5  w jego brzmieniu   i dokona zmian jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Doprecyzowując zapisy § 4 Umowy wprowadza się zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach zmian wymienionych w Art. 142 ust.5 pkt 1-3 PZP, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 1. stawki podatku od towarów i usług,
 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
 5. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b i c.
 6. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 1. w związku z zapisem:

„W przypadku utraty przez Zleceniobiorcę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w pkt. 1, umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec miesiąca a Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości  ulgi w naliczonej składce na PFRON, jaka przysługiwałaby w kolejnych miesiącach do dnia zakończenia umowy.”

pragniemy zauważyć, iż kara jest niewspółmiernie wysoka oraz nieuczciwa.

Wnosimy o nadanie następującego brzmienia:

„Jeżeli wysokość odpisu PFRON dla Zleceniodawcy za dany miesiąc zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, będzie niższa niż gwarantowana przez Zleceniobiorcę wysokość odpisu PFRON dla Zleceniodawcy w okresie 1 miesiąca wskazana przez Zleceniobiorcę w ofercie, wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy za dany miesiąc zostanie pomniejszona o różnicę między kwotą gwarantowaną zgodnie z ofertą , a kwotą odpisu za dany miesiąc.”

W przypadku braku możliwości zmiany ust. 3 na zaproponowany, wnosimy o doprecyzowanie zapisu dot. kary umownej - jeśli umowa zostanie rozwiązana w jaki sposób będzie wyliczana wysokość ulgi?

w związku z zapisem:

Kara umowna, o której mowa w pkt. 3 przysługuje Zleceniodawcy również w przypadku nie skorzystania z możliwości rozwiązania umowy„

W przypadku braku możliwości zmiany ust. 3 na zaproponowany, wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: Kara umowna związana jest z faktem braku utrzymania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mimo przyjętego przez wykonawcę zobowiązania do utrzymywania gwarantowanego wskaźnika przez cały okres umowy. Brak jest zatem możliwości modyfikacji zapisu.

 

 

 1. zapisu:

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem wynoszącym trzy miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.

oraz

Zleceniodawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do utrzymania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie  z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 poz.511 z póź. zm.), a gwarantowana stawka odpisu na PFRON w całym okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła nie mniej niż 30%”.

Wnosimy o weryfikację zapisu w § 6 ust 3, gdyż jest on rozbieżny z powyższymi.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy wersji postanowień wskazanych w projekcie umowy.

 

 

 1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
 2. h) Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie ochranianego obiektu, łącznie z zatrzymaniem osób powodujących w/w zakłócenia oraz niezwłoczne powiadomienie organów ścigania (Policji) oraz Dyrekcji Zleceniodawcy.

Wnosimy o doprecyzowanie czy chodzi w tym przypadku o ochronę mienia oraz osób?

Odpowiedź:  Przedmiot umowy reguluje §1 pkt 2 Umowy

 

 1. k) Monitorowanie przepływu osób przez chroniony obiekt – prowadzenie książki osób przychodzących i wychodzących z Teatru.

Prosimy by Zleceniodawca doprecyzował jakie osoby – czy dotyczy to również widzów Teatru podczas spektakli, wydarzeń kulturalnych?

Odpowiedź: Chodzi o monitorowanie osób wchodzących do części administracyjno-biurowej Teatru

 

 1. l) Przyjmowanie rzeczy w depozyt i wydawanie ich osobom uprawnionym.

Czy w tym przypadku chodzi o obsługę szatni?

Odpowiedź: Nie chodzi o obsługę szatni a jedynie o sporadyczne przyjmowanie i wydawanie  rzeczy dla pracowników i osób współpracujących.

 

 1. m) Dokonywanie obchodu budynku.

Prosimy o doprecyzowanie w jakim odstępie czasu.

Odpowiedź: Dokonywanie obchodu budynku średnio 4-5 razy w ciągu doby.

 

 1. r) Udzielanie bieżących informacji osobom z zewnątrz przychodzącym do obiektu.

Jakiego rodzaju są to informacje?

Odpowiedź: Kierowanie do właściwych pomieszczeń biurowych interesantów.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Data utworzenia:2018-08-03
Data publikacji:2018-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Jantura
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Mokhtari
Liczba odwiedzin:429