odpowiedzi na pytania do SIWZ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę i dozór mienia w budynku Teatru  im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39” – numer postępowania RI.261.6.2018.

 

 1. W związku z zapisem:

„Pracownicy Wykonawcy winni stawiać się do pracy w umundurowaniu z identyfikatorem, w pełni wypoczęci, sprawni, bez dolegliwości zdrowotnych, gotowi do podjęcia obowiązków.”

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwala na realizację usługi przez osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza udział osób z orzeczeniem o niepełnosprawności podczas wykonywania usługi ochrony.

 

 1. W związku z zapisem:

Rynek 23 i 39 – posterunek jednoosobowy, ochrona całodobowa”

prosimy o informację ile ma być posterunków? Czy ma być to tylko jeden posterunek całodobowy dla tych dwóch adresów? Czy Zamawiający wymaga utworzenia dwóch posterunków dla tych adresów? Czy te dwa adresy obsługiwane są przez jednego pracownika ochrony – jeden posterunek ochrony? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia.

Odpowiedź: Jeden posterunek – wejście do budynku Rynek 39.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób kwalifikowanych do realizacji usługi.

Odpowiedź: Z co najmniej dwóch osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony musi składać się grupa interwencyjna.

 

 1. prosimy o informację dot. wypełnienia formularza cenowego. W którym miejscu przedstawionej tabeli wykonawca ma wpisać proponowany odpis na pfron.

Odpowiedź: W dowolną kolumnę w wierszu dot. stawki w % odpisu płatności na PFRON na dzień składania oferty

 

 1. W związku z zapisem:

„2. Stawka (w%) odpisu płatności na PFRON na dzień składania oferty –  10%”

proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca ma podać w ofercie deklarowany procent odpisu na PFRON.

Odpowiedź: Zapis: „2. Stawka (w%) odpisu płatności na PFRON na dzień składania oferty –  10%” odnosi się do sposobu oceny oferty. Wykonawca w ofercie powinien podać deklarowany procent odpisu na PFRON.

 

 1. spełnienia warunków art. 22. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wypełnienia załącznika nr 5- prosimy o informację czy ww. warunek może być spełniony tylko przez jednego członka konsorcjum. Czy wystarczające będzie gdy tylko jeden z członków złoży takie oświadczenie.

Odpowiedź: Kryterium oceny ofert to cena oraz wysokość odpisu na PFRON. Wykonawca składający ofertę przygotowuje ją tak, aby jego oferta była najkorzystniejsza. Szczegóły prawne w związku z zadanym pytaniem regulują przepisy Ustawy PZP, KC, Ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu do projektu umowy koniecznego do zagwarantowania przez Wykonawcę odpisu ulgi na PFRON, tj.:

„Wykonawca gwarantuje odpis …% liczony jako średnia z 6 miesięcy”.

„Zamawiający będzie otrzymywał ulgę na PFRON nie wcześniej niż po 20 dnia następnego miesiąca realizowanego kontraktu”

„Kwota ulg, terminy wystawienia i zasady jej wykorzystania reguluje art. 22 ustawy z dnia   27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

Odpowiedź: Zapis dotyczący odpisu PFRON w projekcie umowy jest jasny. Jasno wskazana jest też oczekiwana przez cały okres umowy przez zamawiającego minimalna stawka odpisu PFRON. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia zapisów proponowanych przez pytającego.

 

 1. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy obligatoryjnych zapisów, precyzyjne określających zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy Pzp. (tj. od kiedy obowiązuje aneks, w jakim terminie należy się zwrócić o zmianę wynagrodzenia i w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedzi na wniosek).

Wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu:

 • Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 1. stawki podatku od towarów i usług,
 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
 • W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 • W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 • W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
 • Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b i c.
 • Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający formułując zapis w § 4 ust 3  Umowy  „Umowa zawarta na okres powyżej 12 miesięcy może być modyfikowana zgodnie z  art.142  ust. 5 Pzp” przewidział stosowanie Art. 142 ust.5  w jego brzmieniu  i dokona zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Doprecyzowując zapisy §4 Umowy wprowadza się zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach zmian wymienionych w Art. 142 ust.5 pkt 1-3 PZP, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 

 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 1. stawki podatku od towarów i usług,
 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
 5. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b i c.
 6. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 1. W związku z odpisem na PFRON prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ulgi, bądź zaprzestania udzielania ulgi, w przypadku zmian przepisów prawnych, które skutkować mogą zmianą warunków udzielania odpisów na PFRON.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, ze wykonawca przez cały okres realizacji umowy zapewni odpis na poziomie minimum 30%.

 

 

 1. w związku z odpisem na PFRON- ze względu na fakt, iż przygotowanie przez Wykonawcę ww. zaświadczenia (informacji o należnej wysokości ulgi w danym miesiącu) możliwe jest dopiero po księgowym zamknięciu miesiąca (a więc nie wcześniej niż po 20 dnia następnego miesiąca) wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę możliwości odpisu przez Zamawiającego składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Wykonawca  zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy do przedkładania w terminie 3 dni od otrzymania wynagrodzenia za usługi w danym miesiącu kalendarzowym (nie wcześniej jednak niż 20 dnia następnego miesiąca), zaświadczeń pozwalających Zamawiającemu na obniżenie za dany miesiąc składek na PFRON o zadeklarowaną w ofercie kwotę.”

Odpowiedź: Zapis dotyczący odpisu PFRON w projekcie umowy jest jasny. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia zapisów proponowanych przez pytającego.

 

 1. Wnosimy o obniżenie kar umownych o 50 %. Wskazujemy iż tak restrykcyjne ukształtowanie poziomu kar nawet uwzględniając adhezyjny charakter umowy przetargowej stanowi naruszenie art. 3531 kc oraz art. 484 par. 2 kc oraz art. 5 kc w zw z art. 14 i 139 ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie pozycji zamawiającego w stosunku do wykonawcy, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, polegające na przyznaniu zamawiającemu kar umownych za naruszenia, które są  niezależne od skali, okoliczności i przyczyn uchybienia,  występują nawet w przypadku, gdy po stronie zamawiającego nie powstanie żadna szkoda, co stanowi uprawnienie rażąco nieproporcjonalne i za daleko idące w stosunku do przesłanek skorzystania z tego uprawnienia. Kary umowne zastrzeżone przez zamawiającego pozwalają mu nie tylko na pokrycie ewentualnych szkód, ale przede wszystkim na sfinansowanie znacznej części zamówienia przez wykonawcę, prowadzać do wzbogacenia zamawiającego i zachwiania ekwiwalentności świadczeń w umowach o charakterze wzajemnym.

Odpowiedź: Brak jest podstaw do obniżenia w projekcie umowy kar umownych.

 

 1. Zamawiający w formularzu ofertowym daje możliwość wykazania ulgi we wpłatach na PFRON. Czy w sytuacji realizacji usługi ochrony przez Konsorcjum firm Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie przez Konsorcjum dwóch faktur dla jednej usługi? Lider konsorcjum wystawi jedną fakturę na określoną część realizowanej usługi, członek konsorcjum wystawi drugą fakturę na pozostałą część usługi. W takiej sytuacji jeden z członków konsorcjum, który jest uprawniony do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON będzie mógł zaproponować Państwu w ofercie maksymalny procent ulgi dla danej części. Powyższe rozwiązanie spowodowane jest wymogami stawianymi w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a mianowicie konsorcjum nie jest uprawnione do udzielania ulgi, podmiotem uprawnionym do ich udzielania jest pracodawca zatrudniający co najmniej 30 % osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo lub osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ponadto przychody brane pod uwagę przy wyliczaniu ulgi muszą być przychodami ze sprzedaży własnych usług lub własnej produkcji. Tak, więc jeżeli podmiot uprawniony do udzielania ulgi działa w ramach konsorcjum to może udzielić ulgi tylko w odniesieniu do sprzedaży własnej produkcji lub własnych usług, stąd też w celu prawidłowego udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON niezbędna jest możliwość podziału przychodu za niniejszą usługę i wystawienia dwóch faktur.

Odpowiedź: Szczegóły prawne w związku z zadanym pytaniem regulują przepisy Ustawy PZP, KC, Ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku złożenia oferty, przez Wykonawców występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez nich łącznie?

Odpowiedź: Szczegóły prawne w związku z zadanym pytaniem regulują przepisy Ustawy PZP, KC, Ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy utrzymywania porządku na posterunkach?

Odpowiedź: Obowiązkiem każdego pracownika jest utrzymywanie stanowiska pracy w ładzie i porządku. Pracownik ochrony winien dbać o porządek w podstawowym zakresie, tak aby przebywanie zmienników czy innych pracowników w miejscu posterunku było przyjemne. Posterunek jest pierwszym miejscem, z którym stykają się osoby wchodzące do chronionego budynku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Data utworzenia:2018-08-03
Data publikacji:2018-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Jantura
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Mokhtari
Liczba odwiedzin:385